Affiliate - obchodní podmínky

Obchodní podmínky Affiliate programu

 

provozovaného na internetových stránkách

https://affiliate.cannacare.cz/

(dále také jako „Obchodní podmínky“)

 

Provozovatelem Affiliate programu je

společnost CannaCare s.r.o.

se sídlem Revoluční 1202/20, Nové Město, 110 00 Praha

IČ: 091 54 078

Tel. č.: +420 725 315 484

E-mail: affiliate@cannafamily.cz

(dále také jako „Provozovatel“)

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Cílem Affiliate programu je propagace zboží nabízeného Provozovatelem k prodeji na webových stránkách https://cannacare.cz (dále také jako „Výrobek“) Partnery, kterým je za propagaci Výrobků při splnění sjednaných podmínek vyplácena provize. Za tímto účelem uzavírá Provozovatel s jednotlivými Partnery smlouvy o spolupráci (dále také jako „Smlouva o spolupráci“ nebo jen „Smlouva“).
  • Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem Smlouvu o spolupráci (dále také jako „Partner“) (Partner a Provozovatel dále také společně jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“ nebo „Strana“).
  • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti s účastí Partnera v Affiliate programu a s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi Partnerem a Provozovatelem.

 

 1. Registrace do Affiliate programu
  • Partner se stane součástí Affiliate programu uzavřením Smlouvy o spolupráci s Provozovatelem. Smlouva o spolupráci je uzavírána elektronicky prostřednictvím online registračního formuláře dostupného na internetové adresehttps://affiliate.cannacare.cz/ (dále také jako „Provizní systém“). Smlouva o spolupráci je uzavřena okamžikem, kdy Partner vyplní všechny požadované údaje ve formuláři a stiskem potvrzovacího tlačítka formulář odešle Provozovateli.
  • Partner je povinen uvést do formuláře pravdivé a úplné údaje a v průběhu trvání Smlouvy o spolupráci je Partner povinen v případě jakékoliv změny v údajích bezodkladně aktualizovat svoje údaje v Provizním systému. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, která Partnerovi vznikne v důsledku vyplnění nesprávných nebo neúplných údajů nebo včasným neohlášením jejich změny.
  • Po uzavření Smlouvy o spolupráci budou Partnerovi zaslány přihlašovací údaje k jeho účtu v Provizním systému (dále také jako „Uživatelský účet“). Partner je povinen chránit přihlašovací údaje ke svému Uživatelskému účtu před zneužitím třetími osobami a Provozovateli plně odpovídá za škodu, která by Provozovali zneužitím přihlašovacím údajů vznikla.
  • Po přihlášení do Uživatelského účtu bude Partnerovi zpřístupněn jeho unikátní slevový kód (dále také „Slevový kód“).
  • V rámci Uživatelského účtu budou Partnerovi zpřístupněny rovněž údaje o počtu obchodů ve smyslu čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek schválených Provozovatelem a výše získaných provizí.
  • Pokud bude mít Partner pochybnosti o správnosti údajů evidovaných v Provizním systému, je oprávněn požádat Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v Provizním systému o jejich přezkum. Žádost o přezkum je nutné zaslat Provozovateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku zpochybňovaného údaje nebo kdy byl zpochybňovaný údaj zapsán do Provizního systému. V žádosti o přezkum musí Partner přesně uvést, které údaje zpochybňuje a v čem spatřuje jejich nesprávnost, a připojit všechny informace a podklady k posouzení jeho žádosti. Provozovatel je povinen žádost Partnera posoudit a odpovědět na ni nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.
  • Partner bere na vědomí, že přihlášení do Uživatelského účtu může být po přechodnou dobu nedostupné z důvodu technické údržby Provizního systému. Partner nemá nárok na náhradu jakékoliv škody vzniklé z důvodu dočasné nedostupnosti Provizního systému.
  • Po ukončení Smlouvy o spolupráci z jakéhokoliv důvodu bude Uživatelský účet Partnera zrušen.

 

 1. Propagace Výrobků
  • Partner se Smlouvou o spolupráci zavázal propagovat Výrobky Provozovatele. Propagací se rozumí především, ale nikoliv výlučně, následující činnosti:
   1. umístění slevového kódu na sociálních sítích Partnera;
   2. uvedení reference a odkazu na Výrobky Provozovatele na sociálních sítích, blozích, diskuzních fórech nebo jiných webových stránkách;
  • Partner je povinen při propagaci Výrobků chránit dobré jméno a pověst Provozovatele a vyvarovat se jakýchkoliv způsobů propagace, uvádění nepravdivých informací nebo jiných jednání, kterými by mohlo být dobré jméno nebo pověst Provozovatele poškozeno nebo ohroženo.
  • Veškeré Výrobky Provozovatele, které Partner od Provozovatele obdrží, slouží výhradně k využití pro osobní účely. Partner není oprávněn využívat Výrobky Provozovatele k prodeji. 
  • Partner je povinen chránit dobré jméno Provozovatele i v rámci výběru webových stránek, prostřednictvím kterých propaguje Výrobky Provozovatele. Je zakázáno propagovat Výrobky Provozovatele prostřednictvím webových stránek s pornografickým obsahem nebo webových stránek, které obsahují nelegální obsah nebo jinak porušují nebo vybízejí k porušování právních předpisů nebo dobrých mravů. V případě pochybností o vhodnosti webových stránek je Partner povinen vyžádat si předchozí souhlas Provozovatele.
  • Při propagaci Výrobků musí Partner postupovat v souladu s veškerými provozními i jinými pravidly webových stránek, prostřednictvím kterých Výrobky propaguje. Je zakázáno propagovat Výrobky způsobem, který by mohl být posouzen jako nevyžádané marketingové sdělení. Zasílání propagačních e-mailů, textových nebo jakýchkoliv jiných zpráv konkrétním osobám je možné pouze pokud daná osoby s touto formou propagace vyslovila předchozí souhlas v souladu s právními předpisy.
  • Propagace podle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek nesmí být prováděna prostřednictvím PPC kampaní v AdWords, Sklik nebo Facebook Ads.
  • Partnerovi je zakázáno jakýmkoliv způsobem vyvolávat dojem, že je zástupcem Provozovatele nebo že je oprávněn za Provozovatele právně jednat.
  • Partnerovi budou prostřednictvím Provizního systému poskytnuty textové, obrazové a další materiály, které je Partner oprávněn používat k propagaci Výrobků Provozovatele. Partner není oprávněn používat zpřístupněné materiály pro žádné jiné účely než k propagaci Výrobků Provozovatele podle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek. Zpřístupněné materiály nesmí být ze strany Partnera bez předchozího souhlasu Provozovatele žádným způsobem měněny nebo upravovány, ať už by se jednalo o úpravy obsahu, grafického vzhledu nebo HTML kódu.
  • Na žádost Provozovatele je Partner povinen předložit Provozovateli ke schválení veškeré další materiály, které používá nebo má v úmyslu použít v rámci propagace Výrobků Provozovatele. Pokud Provozovatel materiál neschválí, není Partner oprávněn jej v rámci propagace používat.
  • Další práva a povinnosti Partnera při propagaci Výrobků Provozovatele jsou uvedeny v Komunikačních zásadách, které jsou každému Partnerovi dostupné po přihlášení do jeho Uživatelského účtu a jsou pro něj závazné. Porušení Komunikačních zásad Partnerem se považuje za porušení Smlouvy o spolupráci Partnerem.
  • V případě, že Partner jedná proti Komunikačním zásadám Provozovatele zveřejněným v Uživatelském účtu, dehonestuje značku Poskytovatele či poskytuje veřejnosti nepravdivé informace o Výrobcích či Provozovateli, má Provozovatel právo vyloučit Partnera z Provizního systému bez nároku na výplatu provizí.

 

 1. Provize
  • Partner má nárok na provizi za každou osobu, která zakoupí Výrobek nebo Výrobky Provozovatele s použitím Slevového kódu přiděleného Partnerovi, plně uhradí požadovanou kupní cenu Výrobku a ve lhůtě podle zákona nebo obchodních podmínek Provozovatele od kupní smlouvy neodstoupí. Partnerovi nárok na provizi nevzniká, pokud Zákazník objednávku Výrobků zruší, za objednané Výrobky nezaplatí nebo od kupní smlouvy odstoupí. Pro vznik nároku na provizi je dále nutné, aby Provozovatel Obchod schválil, což se Provozovatel zavazuje provést bezodkladně po uplynutí lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem.
  • Partnerovi nevznikne nárok na provizi v případě, kdy Zákazníkem je osoba blízká nebo osoba jednající ve shodě s Partnerem, ani v případech, kdy ze strany Partnera dojde k jakémukoliv podvodnému či nekalému jednání směřujícímu k neoprávněnému zvýšení provize. Pokud uvedeným jednáním vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.
  • Výše provize bude Smluvními stranami sjednána individuálně ve Smlouvě o spolupráci.
  • Partner má nárok na výplatu provize vždy po uplynutí jednoho Zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím je jeden kalendářní měsíc, přičemž první zúčtovací období začíná dnem uzavření Smlouvy o spolupráci a registrací do Provizního systému.
  • V případě, že výše provize nepřesáhne v jednom Zúčtovacím období částku 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) s DPH, přesouvá se tato provize do dalšího Zúčtovacího období. K přesouvání provize do dalšího Zúčtovacího období může docházet i opakovaně, a to až do okamžiku, kdy celková akumulovaná výše provize dosáhne minimální částky dle předchozí věty.
  • V případě ukončení Smlouvy o spolupráci dohodou, výpovědí nebo odstoupením ze strany Partnera má Partner nárok na vyplacení provizí, na jejichž vyplacení mu vznikl nárok ke dni ukončení Smlouvy o spolupráci. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury, případně do 14 dní ode dne ukončení Smlouvy o spolupráci.
  • V případě, že Partner je podnikatelem podle příslušných právních předpisů s přiděleným IČ, bude výplata provize probíhat na základě faktury vystavené Partnerem po uplynutí daného Zúčtovacího období. Pokud nebude mezi Stranami ujednáno jinak, minimální doba splatnosti každé faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení. V případě, že ve faktuře bude uvedena kratší doba platnosti, je faktura splatná 14 dnů ode dne doručení faktury Provozovateli. Provozovatel není povinen hradit fakturu vystavenou na částku, která neodpovídá údajům uvedeným v Provizním systému.
  • Pokud není Partner podnikatelem, bude mu provize vyplácena Provozovatelem po splnění podmínek podle čl. 4.5. do 14 dnů od posledního dne daného Zúčtovacího období.
  • Pokud nebude mezi Stranami dohodnuto jinak, provize bude Partnerovi vyplácena výhradně bankovním převodem v korunách českých na bankovní účet vedený bankou v České republice nebo Slovenské republice, který bude Partnerem zadán do Provizního systému. Partner je povinen v případě potřeby sdělit Provozovateli veškeré údaje pro vyplacení provize.
  • Partner je povinen provizi zdanit podle platných právních předpisů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li po dobu trvání Smlouvy o spolupráci u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně sdělit Provozovateli prostřednictvím Provizního systému.

 

 1. Mlčenlivost
  • Smluvní strany si jsou vědomy toho, že v rámci spolupráce podle Smlouvy o spolupráci a těchto Obchodních podmínek si mohly nebo mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále také jako „Důvěrné informace“).
  • Smluvní strany jsou povinny zachovávat v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činností prováděných na základě Smlouvy o spolupráci, jsou povinny zachovávat obchodní a provozní tajemství, o němž byly z titulu spolupráce informovány. Za Důvěrné informace jsou považovány veškeré poznatky obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností Smluvních stran, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být dle vůle Smluvní strany, jejímž jsou obchodním majetkem, utajeny. Za Důvěrné informace jsou dále považovány software, diagnostika, dokumentace včetně manuálů a veškeré další informace označené jako důvěrné.
  • Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení Smlouvy o spolupráci z jakéhokoliv důvodu včetně odstoupení.

 

 1. Doba trvání Smlouvy o spolupráci a její zánik
  • Pokud není ve Smlouvě o spolupráci sjednána doba, na kterou je Smlouva o spolupráci uzavřena, platí, že byla uzavřena na dobu neurčitou.
  • Smlouva o spolupráci může být ukončena vzájemnou dohodou mezi Provozovatelem a Partnerem.
  • Provozovatel i Partner jsou oprávněni kdykoliv, i bez udání důvodu, vypovědět Smlouvu o spolupráci. Výpověď musí být doručena druhé Smluvní straně v písemné formě nebo prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Partner zaregistroval v Provizním systému, přičemž e-mailová zpráva nemusí být opatřena zaručeným elektronických podpisem. Smlouva o spolupráci zaniká desátým dnem po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.
  • Provozovatel i Partner jsou oprávněni od Smlouvy o spolupráci odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana podstatným způsobem porušila ustanovení Smlouvy o spolupráci, těchto Obchodních podmínek nebo Komunikačních zásad, a toto porušení nenapravila do 5 (pěti) dnů ode dne, kdy jí byla doručena výzva druhé Smluvní strany k odstranění porušení. Odstoupením od Smlouvy o spolupráci ze strany Provozovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto Obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Provozovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • V případě rozporu mezi Smlouvou o spolupráci a těmito Obchodními podmínkami se smluvní vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem budou řídit Smlouvou o spolupráci.
  • V otázkách neupravených Smlouvou o spolupráci ani těmito Obchodními podmínkami se smluvní vztahy mezi Partnerem a Provozovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly na tom, že Smlouva o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením ve smyslu občanského zákoníku.
  • Veškeré spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou o spolupráci se Strany zavazují řešit především smírně vzájemnou dohodou. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporu, budou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.
  • Partner není oprávněn postoupit žádné nároky ani pohledávky vzniklé v souvislosti se Smlouvou o spolupráci na třetí osobu bez souhlasu Provozovatele.
  • Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům webových stránek Provozovatele nebo třetím osobám.
  • Komunikace Smluvních stran bude probíhat primárně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Provozovatel bude s Partnerem komunikovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v záhlaví těchto Obchodních podmínek, případně prostřednictvím zveřejnění informací v Provizním systému.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit či doplňovat. Změnu Obchodních podmínek oznámí Partnerovi prostřednictvím e-mailové adresy, kterou Partner uvedl při uzavírání Smlouvy o spolupráci, a to minimálně 7 dní před účinností nových Obchodních podmínek. V případě, že Partner neoznámí Provozovateli bez zbytečného odkladu nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, má se za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že Partner oznámí Provozovateli nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, dojde k ukončení Smlouvy o spolupráci, a to ke dni účinnosti nových Obchodních podmínek.
  • Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Provozovatelem a Partnerem a jsou pro obě Strany právně závazné. Uzavřením Smlouvy o spolupráci a registrací do Provizního systému vyslovil Partner souhlas s tím, aby byl vázán těmito Obchodními podmínkami.
  • Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 1. 9. 2020 a v celém rozsahu ruší všechna předchozí znění obchodních podmínek.