Reklamační řád

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou zboží samotného, nebo zboží neplní funkci i za předpokladu dodržení návodu k použití, má kupující právo na reklamaci zboží.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou Občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě tj. doba, kdy reklamované zboží bylo podrobováno testům a všech analýz nutných pro akceptování či zamítnutí reklamace. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílu způsobené používáním a na zboží, které má prošlou dobu expirace.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a
bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující
před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Zboží je možné reklamovat pouze za předpokladu:

  • Obsah zakoupeného zboží obsahuje min. 85 % původního objemu balení.
  •  Zboží není po datu expirace.

Vadou zboží není hmotnostní odchylka, nepřekročí-li více než 10 %

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané v zboží je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím a výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro kterou se zboží obvykle používá.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě společnosti CannaCare, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem na adresu poradna@cannafamily.cz či telefonicky. V back office profilu poradce si můžete stáhnout a vyplnit „Reklamační list“,který vám reklamaci usnadní. 

Vyplněný formulář obsahuje: 

  • jméno kupujícího, 
  • IČ, 
  • číslo poradce, 
  • adresu, 
  • telefon, 
  • e-mail, 
  • číslo faktury, 
  • podrobný popis závady nebo nedostatku, popř. popis toho, jak závada (nedostatek) vznikla nebo se projevuje. 

Pokud reklamujete zboží jiným způsobem, je vhodné tyto skutečnosti rovněž uvést. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu. Zaslání „Reklamačního listu“ výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. 

Reklamované zboží kupující zasílá na adresu: Italská 438/36, 130 00 Praha 3 – Žižkov. Reklamované zboží zaslané od zákazníka do společnosti CannaCare, s.r.o. na dobírku, nebude přijaté a bude vrácené zpět adresátovi. 

Zboží je vhodné zaslat ve vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí
za případné mechanické poškození před samotným přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši
k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených
s  vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů
od přijetí reklamovaného zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená
podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace e-mailem. Po uplynutí uvedené lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nové zboží.